SpeedUp! APP

反應速度SpeedUp!-----------圖片及介紹-----------

按一下點擊開始的字樣,就會開始遊戲


這時會跳出一個提醒
上面寫的是遊戲規則

開始遊戲之前,會有五秒的緩衝時間


這題題目是圈,遊戲時間剩下27秒,答對答錯次數各為0

這題題目是三角,遊戲時間剩下19秒,已經答對1次,答錯3次

這題題目是方,遊戲時間剩下11秒,已經答對35次,答錯3次
(紅點是做APP測試時才會出現的)

測驗結果顯示畫面 (遊戲時間0秒時會出現)

測驗結果顯示畫面2

按下結束遊戲按鈕時的畫面---------------------------文章結束--------------------

留言

這個網誌中的熱門文章

以 Android Studio 開發 APP 基礎教學篇 (2) - 開發工具介面介紹